Внимание ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. Научете повече
ПРИЕМАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРИ

 

 

Настоящите Общи условия имат за цел да регламентират договорните правоотношения между "НЮ УЕЙВ 2” ООД и Партньора по отношение на посредническите услуги, които "НЮ УЕЙВ 2” ООД предоставя на Партньора срещу Абонаментна такса и Комисионната, като предоставя на Партньора възможността да продава Продуктите си на Клиентите чрез Платформата си за електронна търговия с интернет адрес www.mishmashfest.com.

 

1. ДЕФИНИЦИИ:

Освен ако използваният контекст изисква нещо друго, термините, дефинирани по-долу ще имат следните съответни значения:

“НЮ УЕЙВ 2” ООД – дружество регистрирано в Търговския Регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията, със седалище и адрес на управление:                        гр.София, р-н Оборище, бул.”Княз Александър Дондуков” No 95Б, ет.2, ап.23, представлявано от управителя Косара Николаева Чигирева, с ЕИК 201357206.                  “НЮ УЕЙВ 2” ООД е собственикът на www.mishmashfest.com, платформа за електронна търговия, чрез която се осигурява достъп на Клиентите до продукти на различни търговци и предоставя на Партньора пространство от своята платформа за представянето и продажбата на неговите продукти;

Партньор – физическото, юридическото лице или друго правно образувание, което е производител/доставчик на Продуктите, като неговата цел е да представи Продуктите чрез акаунта/магазина си, регистриран на Платформата за електронна търговия с интернет адрес www.mishmashfest.com, за директна продажба на различни Купувачи. За целите на Платформата за електронна търговия, Продавачът  ще бъде наричан още и „Творец“;

Платформа за електронна търговия: Сайта на www.mishmashfest.com е платформа за електронна търговия, която представя възможността на различни Продавачи, да регистрират индивидуални акаунти/магазини, базирани в тази платформа. Продавачите не са свързани помежду си и могат предлагат стоките си при различни условия, като могат да доставят стоките в различни срокове и на различни цени.

Клиент: това е всеки потребител на платформата за електронна търговия, който е направил Поръчка за покупката на Продуктите, представени и продавани от Партньора чрез платформата за електронна търговия;

Договор: настоящият договор, сключен между Партньора и "НЮ УЕЙВ 2” ООД, заедно с всички негови приложения и всякакви допълнения;

Продукти: това са продуктите предлагани и продавани от Партньора чрез платформата за електронна търговия на "НЮ УЕЙВ 2” ООД - www.mishmashfest.com;

Абонамент: месечно заплащане от Партньора на "НЮ УЕЙВ 2” ООД за правото му да предлага определен брой продукти за определен срок на платформата за електронна търговия - www.mishmashfest.com;

Комисионна: сумата дължима от Партньора на "НЮ УЕЙВ 2” ООД, като цена за посреднически услуги, предоставени на Партньора от "НЮ УЕЙВ 2” ООД, съгласно Общите Условия и Договора, изчислена в проценти въз основа на Оборота и изрично определена в обявените на сайта Абонаментни Планове.

Поръчка: това е заявка за Продукти, направена от Клиента по един от следните начини за набиране на клиентски заявки, осигурени от "НЮ УЕЙВ 2” ООД; 

Изпълнени поръчки: Поръчки за които Партньорът е издал данъчен документ на Клиента (фактура/квитанция,др.);

Оборот: всички суми, отнасящи се до изпълнените Поръчки, без ДДС или други данъци, начислявани съгласно законодателството, както и всякакви други суми, които трябва да бъдат събирани съгласно данъчните регулации от Партньора по какъвто и да е начин, заради Продуктите, продадени чрез платформата за електронна търговия.

Относим период: периодът от време, който се взима предвид при изчисляване на Комисионната, съответно един календарен месец.

Лични данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез нея (име, ЕГН, данни за местонахождение, онлайн идентификатор) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (пол, раса, етнически произход, политически убеждения, членство в синдикални организации, сексуална ориентация и др.).

Законодателство/разпоредби/регулации: всеки закон, решение, постановление, кодекс, указ, устав, наредба или изискване, което е било изготвено, приложено, прието, наложено, или одобрено по какъвто и да е законосъобразен начин от или под контрола на компетентния държавен орган или под надзора на който и да е друг контролен орган в България и/или в Европейския Съюз.

 

2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ

2.1. Партньорът декларира, че е пълнолетно, дееспособно физическо лице или валидно учредено съгласно българското законодателство юридическо лице и е надлежно лицензиран да извършва своите дейности във всяко едно отношение и притежава всички необходими разрешения, изисквани от приложимото Българско законодателство за търговия с Продуктите в платформата за електронна търговия и има пълната правоспособност и правомощия за упражняване на всички права и за изпълнение на всички задължения съгласно настоящите Общи условия.

2.2. Партньорът гарантира търговията и доставките на Продуктите съгласно всички приложими законови разпоредби, включително разпоредбите относно защита на потребителите, електронната търговия, както и тези, приложими за договори от разстояние.

2.3. ”НЮ УЕЙВ 2” ООД заявява, че е собственикът на платформата за електронна търговия с интернет адрес www.mishmashfest.com, и след приемането на Общите условия от страна на Партньора ще предостави на Партньора пространство в платформата за представяне на и търговия с неговите Продукти.

2.4. Партньорът приема, че останалите Партньори, които също са встъпили или ще встъпят в договорни взаимоотношения с “НЮ УЕЙВ 2” ООД за представяне на и търговия с техните продукти чрез платформата за електронна търговия, могат да предлагат за продажба и търговия чрез тази платформа всякакви продукти, които са еднакви или сходни с Продуктите не Партньора.

2.5. ”НЮ УЕЙВ 2” ООД приема, че Партньорът може да предлага своите Продукти за продажба и търговия чрез други посредници или може да търгува с тях от свое име, като Партньорът е свободен да избира метода, по който желае да търгува със своите продукти, като приемането на Общите условия не налага никакви ограничения в тази връзка.

2.6. Партньорът приема, че “НЮ УЕЙВ 2” ООД ще предоставя на Партньора пространство в платформата за представяне на и търговия с неговите Продукти, без да носи никаква отговорност във връзка с процедурата по продажба.                        “НЮ УЕЙВ 2” ООД не придобива собствеността, нито поема рисковете, свързани с Продуктите, като рискът, свързан с търговията, се поема изключително и само от Партньора.

(а) Партньорът винаги е пряка страна по такъв договор за продажба, включително по отношение на Разпоредбите относно защита на потребителите;

(б) “НЮ УЕЙВ 2” ООД не е страна по такъв договор за продажба с Клиент по отношение на продажбата на Продуктите.

(в) условията (включително продажната цена) по такъв договор се определят само и единствено от цените и условията, обявени от Партньора през Платформата за електронна търговия на “НЮ УЕЙВ 2” ООД;

(г) Партньорът носи еднолична отговорност за определянето и правилното обявяване на цените, условията за продажба и доставка, характеристиките на Продуктите и количеството на Продуктите, налично в Платформата за  електронна търговия, както и за добросъвестното и правилно изпълнение на договора за продажба с Клиента.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да представя своите Продукти в Платформата за електрона търговия за продажба на Клиентите и изпълни процедурата по регистрация в Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД, може да стане Партньор.

3.2. За да се регистрира, физическото/юридическото лице трябва да създаде акаунт в Платформата за електронна търговия, трябва да попълни изискуемата информация, да се запознае и да се съгласи с Общите условия и приеме Договора между страните. Процедурата по регистрация ще бъде изпълнена след приемането на Договора и приемането на Общите условия.

3.3. Партньорът декларира и гарантира, че информацията  предоставена на “НЮ УЕЙВ 2” ООД по време на процеса на регистрация, е действителна, вярна и пълна и носи пълна отговорност за нейната непълнота и/или несъответсвие.

 

 

 

 

4. АБОНАМЕНТНА ЦЕНА. КОМИСИОННИ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

за електронна търговия - www.mishmashfest.com, Партньорът заплаща на "НЮ УЕЙВ 2” ООД месечен абонамент. Различните видове абонаментни планове и всички детайли свързани с тях са обявени на началната страницта на платформата за електронна търговия и са достъпни за запознаване на всеки Партньор преди регистрацияата му на платформата.

допустим максимален брой на предлаганите Продукти, както и различен обем на допустимият максимален оборот през месеца и съответно различен процент на Комисионната.

абонаментен план при регистрация в платформата за елетронна търговия. Избраният план може да бъде променен на по-късен етап. Първоначално избраният абонаментен план може да бъде променян по всяко време. Новият план влиза в сила и е дължим в деня на направената в системата промяна, като започва да тече нов отчетен период.

меню за онлайн плащане интегрирано в платформата.

плащане, профилът му в платформата за електронна търговия ще бъде заключен и недостъпен за извършване на продажби. Заключеният профил ще бъде отключен в срок до 48 часа след заплащането на дължимите суми за избраният абонаментен план, както и всички комисионни за извършените междувременно продажби. Контекстното меню за онлайн плащане ще бъде активно дори при заключен профил.

дължи Комисиона изчислена в проценти въз основа на Оборота и изрично определена в Абонаментните Планове, обявени на сайта.

всяка направена поръчка.

онлайн разплащане Stripe автоматично събира дължимата комисионна и я прехвърля по сметка на "НЮ УЕЙВ 2” ООД.  Когато поръчката е направена с Наложен платеж, "НЮ УЕЙВ 2” ООД,  чрез приложно-програмния интерфейс ще проследява каква е дължимата комисионна от всеки един Партньор и ще генерира "поискване“ (withdraw) за заплащането и. В този случай, комисионната дължима за поръчките направени с Наложен платеж се добавя към таксата за абонаментен план и се заплаща заедно с нея, чрез контекстното меню за онлайн плащане интегрирано в платформата.

Продуктите, които са предмет на Изпълнените поръчки и са били върнати от Клиента съгласно законовите разпоредби, отнасящи се до договорите, сключени от разстояние и/или при анулирана/отменена поръчка от Клиента по причини, независещи от Партньора и в резултат, на които той е върнал стойността на продукта на Клиента. Поръчките, които са били отменени или върнати съгласно приложимия закон, по причини, независещи от Партньора, ще бъдат променяни на статус „Отказана“ от Партньора чрез                            приложно-програмния интерфейс, а докуемнти удостоверпващи връщането на заплатените от Клиента суми ще бъдат предоставяни от Партньора на "НЮ УЕЙВ 2” ООД, с оглед доказването на отказаната поръчка. Ако Комисионната за изпълнените Поръчки съгласно този член вече е била фактурирана от "НЮ УЕЙВ 2” ООД, тя ще бъде приспадната от стойността на фактурата за следващия период за фактуриране, само при предоставяне на документи удостоверяващи реалното връщане на заплатените от Клиента суми.

"НЮ УЕЙВ 2” ООД ще издава фактура с включен ДДС за всички заплатени им през месеца суми, която ще бъде изпратена на Партньора чрез приложно-програмния интерфейс. Фактурите ще бъдат издавани и съответно изпращани на Партньора до 10 число на месеца следващ отчетният период. В случай, че Партньорът не е заплатил дължимите суми, фактура за тях няма да бъде издадена, като след 15 число на месеца следващ отчетният период, профилът му на платформата за елетронна търговия ще бъде заключен според предвиденото в чл.4.6. от Договора до заплащане на дължимите суми. Едва след това, "НЮ УЕЙВ 2” ООД ще издаде и изпрати необходимите фактури.

карта и/или за всяко заплащане на абонаментна такса и/или комисионна, автоматично ще бъде отдържана такса за обработка на плащането от системата за онлайн разплащане Stripe, интегрирано в платформата. Партньорът може да се запознае с актуалните такси на Stripe, коит са публикувани на следният интернет адрес - https://stripe.com/en-bg/pricing. Всички такси за обработка на онлайн плащания се събират само и единствено от Stripe, без участието на "НЮ УЕЙВ 2” ООД. Всички такси събирани от Stripe са за сметка на Партньора.

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА “НЮ УЕЙВ 2” ООД

5.1. За да може да представя продуктите в Платформата за електронна търговия за търговия с Клиентите, Партньорът се задължава:

5.1.1. Да търгува чрез Платформата за електронна търговия единствено с Продукти, които отговарят на приложимите Разпоредби, на цените, които са публикувани в Платформата от Партньора към датата на подаване на Поръчката;

5.1.2. Да предлага актуална информация и да я обновява в реално време по отношение на наличността на продуктите, условията за доставка, свързаните такси, други услуги и тяхната цена;

5.1.3. Да прави снимки на Продуктите в съответствие с насоките и препоръките на “НЮ УЕЙВ 2” ООД по отношение на спецификациите на снимките и да качва тези снимки при добавяне на Продукт в платформата.

5.1.4. Да използва Платформата за електронна търговия, като метод за комуникация, за да обменя информация за Поръчките и Продуктите;

5.1.5. Да гарантира правилното и пълно информиране на Клиентите относно Продуктите и Поръчките и да отговаря на запитванията на “НЮ УЕЙВ 2” ООД (включително на запитвания на Клиенти, изпратени чрез “НЮ УЕЙВ 2” ООД) или на директните запитвания на Клиентите за всяка Поръчка;

5.1.6. Да носи отговорност пред Клиентите и пред трети страни (ако е приложимо) по отношение на качеството и съответствието на Продуктите, включително по отношение на задължението за предоставяне на гаранция на доставените Продукти;

5.1.7. Да издава чрез интерфейса на Платформата съответните данъчни документи, изисквани от Разпоредбите, за всички Поръчки и да ги предава на Клиентите заедно с всеки друг документ, изискван от Разпоредбите, който следва да придружава Продуктите, предмет на Поръчките, и да доставя Продуктите по всички завършени Поръчки;

5.1.8. Да притежава, пряко или непряко, всички права върху интелектуална собственост, свързани с Продуктите (включително върху документите и/или информацията, и/или снимките/изображенията), които са необходими за търговията с Продуктите в Платформата за електронна търговия, като гарантира, че при публикуването/представянето на снимките и/или материалите, свързани с Продуктите, в Платформата за електронна търговия не се нарушават права на трети страни и/или лицензии и/или законови или договорни разпоредби;

5.1.9. Да не отклонява Поръчки и/или Клиенти;

5.1.10. Да поема отговорност за качеството на информацията, представена и публикувана за всеки Продукт, в случай на несъответствия между физическия Продукт и представената и публикувана информация, като Партньорът е единственото лице, което носи отговорност за съответните разлики и за покриване на всякакви вреди, причинени на Клиента, трети страни и “НЮ УЕЙВ 2” ООД;

5.1.11. Да публикува условията си за търговия с Продуктите за Клиентите преди датата на подаване на първата Поръчка;

5.1.12. Да носи пълна отговорност за последствията от неизпълнение на договорните си задължения, което би могло да доведе до санкции за “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

 

5.2. За да може да представя продуктите в Платформата за електронна търговия за търговия с Клиентите, Партньорът се задължава да предостави на Клиента по ясен и разбираем начин следната информация:

5.2.1. основните характеристики на стоките или услугите съобразно естеството им;

5.2.2. наименованието на търговеца, от чието име се извършва търговската дейност;

5.2.3. седалището и адреса на управление на търговеца, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата, ако има такива;

5.2.4. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси;

5.2.5. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите;

5.2.6. условията, срокът и начинът за упражняване на правото за отказ, като търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ;

5.2.7. обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ;

5.2.8. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

5.3. При намаление на цените, Партньорът се задължава да посочва стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно, условията, при които се извършва, и срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени.

5.3.1 Изписването на намалението е задължително върху всяка една намалена стока и може да стане по един от три законово изброени начина: графично - с поставяне на новата цена до старата, зачертана цена; словесно - с изписване на думите “нова цена” и “стара цена”, последвани от изписване на съответните суми, или цифрово в проценти - чрез изписване на процент на намалението и поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.

5.3.2 Партньорът се задължава да осигури действителност на намалението, тоест старата цена да е била прилагана за период не по-кратък от един месец преди намалението, т.е. за да бъде намалението действително, стоките, предмет на разпродажба, трябва да са се продавали със старата цена повече от един месец преди да бъдат намалени с новата цена.

 

5.4. За да предложи на Партньора възможността да представи своите Продукти в Платформата за електронна търговия с цел да бъдат продавани на Клиентите,             “НЮ УЕЙВ 2” ООД се задължава:

5.4.1. Да осигури на Партньора достъп до платформата за електронна търговия в рамките на технологичните и възможности, за да представя и продава своите Продукти;

5.4.2.  Да позволи на Партньора да променя статуса на Продуктите, показани на

платформата за електронна търговия;

5.4.3.  Да осигури достъп на Клиенти до страницата на Продавача, в която те могат да разгледат и закупят предлаганите от него Продукти.

5.4.4.  Да осигури възможност на Партньора да приема Поръчки от Клиенти през

платформата за електронна търговия;

5.4.5.  Да осигури функционалностите на платформата за обмяна на информация относно Поръчките и Продуктите;

 

6. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Партньорът заявява и гарантира, че той е носител на всички права и лицензи, необходими, за да продава Продуктите, предлагани чрез платформата за електронна търговия и поема цялата отговорност за рекламирането и продажбата  на такива Продукти и ще бъде персонално отговорен, ако бъде предявена претенция, че някое право върху интелектуална собственост или някое друго право е било нарушено по отношение на Продуктите и/или информацията и/или снимките на Продуктите. Ако "НЮ УЕЙВ 2” ООД бъде уведомен или получи оплакване от Клиенти или от трети страни за нарушаване на правата на трети страни във връзка с Продуктите, предлагани чрез Интернет платформата на             "НЮ УЕЙВ 2” ООД (включително, но без да се ограничаваме до снимки, изображения, продуктов дизайн, търговска марка, патент), то тогава "НЮ УЕЙВ 2” ООД ще го препрати на Партньора, който ще бъде лично отговорен за решаването му и за компенсирането на Клиентите и "НЮ УЕЙВ 2” ООД за всякакви евентуални разходи или щети, понесени поради това че гореспоменатото заявление/гаранция не е било/била точно(а)/вярно(а). 

6.2. Партньорът потвърждава, че в хода на договорните си взаимоотношения с                  “НЮ УЕЙВ 2” ООД всички търговски марки на “НЮ УЕЙВ 2” ООД или такива, за които “НЮ УЕЙВ 2” ООД притежава лиценз, са изключителна собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД или на неговите лицензодатели и не може да се използват без предварителното писмено и изрично съгласие на “НЮ УЕЙВ 2” ООД и само за посочените от него цели. Партньорът декларира че е запознат и е наясно, че всички материали, свързани с търговските марки на “НЮ УЕЙВ 2” ООД са и остават изключителна собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД. При прекратяването на договорните им взаимоотношения поради каквато и да е причина Партньорът ще върне на “НЮ УЕЙВ 2” ООД всички материали, документи, информация, рекламни материали и други подобни материали, получени от или създадени за изпълнението на задълженията, възникнали от Общите условия.

6.3. С настоящото Партньорът се уведомява за факта, че достъпът до Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД по никакъв начин не се счита за прехвърляне на собственост върху нея, нейните изходни кодове или на каквито и да е права, свързани с такива информационно-технологични инструменти. Всички права върху интелектуална собственост, свързани с тях и с всички промени и/или обновления на такива инструменти в бъдеще, включително разработването на Продуктите, и считано от тяхното създаване, всякакви и всички свързани права върху интелектуална собственост, възникнали за произведение, оборудване или изобретение, създадено от/на “НЮ УЕЙВ 2” ООД за такива информационно-технологични инструменти, са и ще останат изключителна собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД. “НЮ УЕЙВ 2” ООД предлага на Партньора право за неизключително използване на такива информационно-технологични инструменти за срока на договора между страните. Освен това, технологията и „ноу-хау”, независимо дали са патентовани, или не, които са включени в предлаганите от “НЮ УЕЙВ 2” ООД услуги, остават изключителна собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

6.4. Партньорът предоставя на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, считано от приемането на Общите условия, по време на действие на договорните правоотношения, възникнали въз основа на Общите условия, но също така и при прекратяването на тези договорни взаимоотношения, поради каквато и да е причина, за неограничен период от време, териториално неограничен, неизключителен и безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане и представяне на търговското наименование, регистрираните търговски марки и всякакво съдържание, предоставено от Партньора в Платформата за електронна търговия (информация, снимки и др.). "НЮ УЕЙВ 2” ООД може да променя размерите на търговските марки или другите графически изображения собственост на Партньора до степента необходима за показване на платформата. Партньорът изрично се съгласява, че всички снимки и цялата информация за Продуктите, както и всякакви рекламни материали, създадени във връзка с Продуктите, ще бъдат собственост на "НЮ УЕЙВ 2” ООД                 от момента на предоставянето им в платформата за електронна търговия, и може да бъдат използвани от "НЮ УЕЙВ 2” ООД за рекламни цели и целите на елетронната търговия на платформата, без никакво ограничение до прекратяването на Договора.

6.5. Партньорът ще информира “НЮ УЕЙВ 2” ООД по отношение на всякакви нарушения по какъвто и да е начин на правата върху индустриална и/или интелектуална собственост на “НЮ УЕЙВ 2” ООД или всякакви действия на нелоялна конкуренция, предприети от трети страни, които му станат известни в хода на договорните правоотношения, основани на Общите условия.

 

7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

7.1. Терминът „поверителна информация” се прилага за и включва:

7.1.1. Всички разпоредби на Общите условия;

7.1.2. Всякакви факти, информация, решения, документи или данни, свързани със стопанската дейност на Страните или техни контрагенти (вкл. имената на контрагентите), чието запазване в тайна е в пряк и непосредствен интерес за Страните или техните контрагенти. В това понятие се включва и всякаква техническа информация, структура, организация и функциониране на компанията, бизнес, бюджетни, маркетингови и други планове за развитието на компанията, оперативни документи, в които се излагат вътрешнофирмени концепции и стратегии за управление на бизнес процесите, анализи и прогнози, както и произтичащите от тях планове, отчети, решения, задачи, проекти, оферти, договори, стратегически поръчки и планове, обобщени данни и отчети, информация и документи от областта на вътрешнофирмената и външната политика, нерегламентиран достъп до която би застрашил интересите или би могъл да увреди или да създаде опасност от възникване на вреди за имиджа на компания или за нейните съдружници и/или управители, сведения за компанията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи по проектите на компанията, както и получените в резултат на тези дейности информация и материали, както и данни, позволяващи да се установят лица, оказали или оказващи й помощ в тези дейности, материали, документи, записки от преговори и консултации, както и български или международни договори или части от тях, както и каквато и да е част от изброените дотук, които имат стойност за Страните и които Страните считат за търговска или производствена тайна. Изброяването на видовете информация и други данни е примерно и обхваща всяко сведение, узнаването на което от трети лица би могло да застраши и/или ефективно да увреди интереса или бъдещите ползи на Страните;

7.1.3. Всички становища, предложения, отчети, бележки, данни, анализи, проучвания и/или други документи, изготвени от “НЮ УЕЙВ 2” ООД в хода на изпълнение на неговите задачи и дейности, които са предвидени в                           Общите условия или които тълкуват, коментират, съдържат, произлизат от или отразяват по някакъв друг начин съответните задачи или документи, предвидени в Общите условия.

7.2. Страните се задължават, което задължение остава валидно и в сила по време на срока, за който са приложими Общите условия, и за срок от 3 (три) години след това, без да се отчита прекратяването на приложението на Общите условия или изпълнението на задълженията и осъществяването на дейностите съгласно Общите условия, да:

7.2.1. да пазят в тайна всички факти и обстоятелства, както и всякаква информация, свързана с производствената, организационната, технологичната, търговската, пазарната, финансовата и др. от дейността на страните, станали му известни във връзка и при изпълнение на сключеният между страните договор;

7.2.2. да не разгласяват без изричното писмено съгласие на другата страна информация, която би могла да доведе до уронване на престижа, доброто име и статута на компанията и в частност всякакви факти, данни или информация, дефинирани по-горе, както и всякакъв вид друга информация, която Страните считат за поверителна. Изброяването на видовете информация и други данни е примерно и обхваща всяко сведение, узнаването на което от трети лица би могло да застраши и/или ефективно да увреди интереса или бъдещите ползи на Страните;

7.2.3.  да не правят изказвания и да не разгласяват информация, факти и данни, дефинирани по-горе, в това число и в социалните си профили в интернет или по какъвто и да е друг начин, с които се засягат честта, достойнството или доброто име на другиго, в това число на съдружници или управители на Страните, служители, контрагенти, консултанти или други лица, имащи отношение към дейността на Страните, с които би могло да се застраши и/или ефективно да се навреди на интереса или бъдещите му ползи.

7.3. Разпоредбите по-горе не се прилагат, ако и доколкото Поверителната информация:

7.3.1.  трябва да бъде съобщена съгласно приложимия закон или регулация и при такива обстоятелства, само при условие че веднага след като постъпи искане за това, Страните ще вземат всички разумни мерки с цел да си сътрудничат. Във всички случаи, съобщаването ще засяга само тази част от Поверителната Информация, която е напълно необходима да бъде разкрита;

7.3.2.  е информация, за която Страните са постигнали съгласие в писмен вид, че не е поверителна;

7.3.3.  е публикувана или достъпна за обществото по начин различен от нарушение от на горните разпоредби на този Договор или на друго задължение за пазене на тайна;

7.3.4.  трябва да стане публично достоятение, за да бъдат изпълнени задълженията съгласно този договор, например, но без да се ограничаваме до: информация относно Продуктите, представени на платформата за електронна търговия и снимки на Продуктите

 

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Партньорът има правото да използва личните данни на Клиентите по време на валидността на Общите условия изключително с цел да изпълнява задълженията, предприети чрез Общите условия. Партньорът се задължава да спазва и да защитава посредством съответни предохранителни технически и организационни мерки всички права на Клиентите, свързани със защитата и безопасността на личните им данни, получени от “НЮ УЕЙВ 2” ООД, и е длъжен да поеме отговорност, без да намесва “НЮ УЕЙВ 2” ООД, за всякакви санкции или спорове и последствията от тях, които може да възникнат в резултат от неизпълнение от Партньора (включително от негови служители и сътрудници) на някое от законовите задължения, свързани с личните данни на Клиентите, като носи еднолична отговорност за всякакви вреди или разходи, които са пряко породени от такова неизпълнение.

8.2. Партньорът се задължава да прилага съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни, както и срещу всякакви форми на незаконно обработване на такива данни, съгласно приложимите законови изисквания.

8.3. Партньорът се задължава да предприема всички стъпки, предвидени в Разпоредбите, за да извършва всяко обработване на лични данни съгласно Общите условия, както и да гарантира безопасността на личните данни, които се обработват съгласно Общите условия, срещу случайно или незаконно унищожаване или срещу загуба или повреда, случайна промяна, разкриване или неразрешен достъп, както и срещу всякакви други форми на незаконосъобразно обработване

8.4. Без изричното и предварително писмено съгласие на “НЮ УЕЙВ 2” ООД Партньорът не може да използва личните данни, предоставени от “НЮ УЕЙВ 2” ООД за други цели освен за изпълнение на задълженията, предвидени в Общите условия, като при прекратяване на договорните взаимоотношения съгласно Общите условия обработването и съхраняването на такива данни също се прекратява, освен ако не е предвидено друго по закон.

8.5. Партньорът, декларира, че е уведомен и съгласен, "НЮ УЕЙВ 2” ООД да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива негови лични данни за целите на легитимния интерес, станали му извеснти при и по повод изпълнение на настоящият Договор.

 

9. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Общите условия влизат в сила на датата, на която са приети от Партньора, и имат действие за неограничен срок или до тяхната промяна с влезли в сила нови общи условия.

9.2. Договорните взаимоотношения между “НЮ УЕЙВ 2” ООД и Партньора съгласно тези Общи условия се прекратяват по начините изрично описани в договора сключен между страните.

 

10. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Ако някоя от Страните не изпълни своите задължения съгласно Общите условия или предвиденото в Договора, неизправната Страна ще носи отговорност за вредите, причинени на другата Страна, а другата Страна ще има правото на претенция срещу неизправната Страна за възстановяване на сумите, платени съгласно съответните Поръчки, и/или стойността на Продуктите, предмет на такива Поръчки, и/или свързаните Комисионни, както и всякакви други извършени разходи, свързани със съответните Поръчки и/или продажбата на Продуктите.

10.2. Страните имат право да получат пълна компенсация за претърпените вреди, независимо от тяхното естество, понесени в резултат от забавеното изпълнение, неправилното изпълнение или неизпълнението (частично или изцяло) на някое от задълженията, поети съгласно Общите условия.

10.3. ”НЮ УЕЙВ 2” ООД има правото, ако Партньорът не изпълни своите задължения, поети съгласно Общите условия, в ситуация, която може да доведе до неблагоприятни въздействия върху дейността и имиджа на “НЮ УЕЙВ 2” ООД, да забрани достъпа на Партньора до Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

10.4. Ако Партньорът не изпълнява изискванията, отнасящи се до предоставянето на информация и/или снимки за целите на презентацията на който и да е Продукт и пропусне да се коригира в срок от три (3) дни след получаването на предизвестие от "НЮ УЕЙВ 2” ООД, то тогава "НЮ УЕЙВ 2” ООД има правото да преустанови достъпа на Партньора до платформата за електронна търговия и да премахне Продуктите от Интернет платформата за електронна търговия, без да носи отговорност за някаква вреда или пропуснати ползи и без да се накърнява правото на "НЮ УЕЙВ 2” ООД едностранно да прекрати договорните взаимоотношения съгласно разпоредбите на Общите условия и Договорът подписан между страните.

10.5. Представянето на Продуктите в Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД се осъществява по метод, установен от “НЮ УЕЙВ 2” ООД, приложим за всички партньори по недискриминационен начин. “. “НЮ УЕЙВ 2” ООД има правото да променя структурата на Платформата за електронна търговия по всяко време, както и категориите за публикуване, без да посочва причина и без предизвестие; въпреки това, “НЮ УЕЙВ 2” ООД няма право пряко да се намесва в информацията, предоставена от Партньора относно Продуктите. “НЮ УЕЙВ 2” ООД не носи отговорност за продажби или печалби, които не са реализирани от Партньора заради промени, въведени от “НЮ УЕЙВ 2” ООД в структурата или организацията на Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД.

10.6. До изпълнението и/или коригирането от Партньора на всякакви и всички задължения съгласно Общите условия “НЮ УЕЙВ 2” ООД може да реши да преустанови правото за продажба на Продуктите чрез Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД като Партньорът няма право на претенции в това отношение.

 

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Всякакви обстоятелства, възникнали по време на приложението на Общите условия, които не може да се предвидят или отстранят, независимо от волята на Страните, и правят невъзможно изпълнението на поетите задължения, се считат за Форсмажор и освобождават Страната, която се позовава на тях, от изпълнение на съответното задължение.

11.2. Страната, позоваваща се на форсмажорни обстоятелства, трябва да уведоми другата Страна в срок от 10 работни дни, считано от датата на която такива обстоятелства са се случили и да представи документи, удостоверяващи форсмажорните обстоятелства, издадени от Българската Търговско-Промишлена Палата в срок от тридесет (30) дни след такава дата. Такава страна също има задължението да уведоми другата, когато форсмажорното събитие свърши.

11.3. По време на Форсмажорно събитие, което възпрепятства Страните да изпълняват своите задължения, Страните се освобождават от изпълнението на своите задължения. Ако Форсмажорното събитие не приключи в рамките на                    3 (три) месеца след датата на уведомлението за него, всяка Страна може да прекрати Общите условия и Договора с незабавно действие като изпрати писмено уведомление.

 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1.    Всяко съобщение, известие или уведомление, адресирано от една от Страните до другата, ще се счита за надлежно връчено, ако бъде изпратено през формата за съобщения предвидена в платформата за електронна търговия.

12.2.    Ако такова съобщение, известие или уведомление бъде изпратено по електронната поща, то ще се счита за получено, ако съобщение за грешка или че получателят отсъства от офиса не бъде изпратено от сървъра на получателя.

12.3.    Страната, която промени своя електронен адрес, посочен за целите на съобщенията, известията или уведомленията, трябва веднага да уведоми другата Страна. 

 

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

13.1. Тълкуването, валидността и изпълнението на разпоредбите на тези Общи условия, както и всички права и действия на Страните съгласно тези Общи условия, се ръководят във всяко едно отношение в съответствие с разпоредбите на Българското законодателство.

13.2. Всякакви спорове или претенции в резултат от тези Общи условия се уреждат по взаимно съгласие. Ако даден спор не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, спорът, възникнал от или свързан с тези Общи условия, се урежда от компетентния съд.

 

14. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ В ПЛАТФОРМАТА “НЮ УЕЙВ 2” ООД

14.1. За да представи Продуктите в Платформата за електронна търговия, Партньорът има задължението да осигурява безплатно, следната информация, която трябва да бъде пълна, вярна и актуална:

14.1.1. данни за идентификация на и връзка с Партньора;

14.1.2. описанието на Продуктите съгласно приложимите Разпоредби и търговските практики, включително данните, считани от Страните за полезни и необходими за цялостно, вярно и уместно представяне на Продукта;

14.1.3. всякакви специални предупреждения относно рисковете, свързани с Продуктите и тяхната употреба;

14.1.4. общите условия за търговия с Продуктите, включително условията за отмяна и връщане на Поръчки, както и всякакви други условия, считани от Страните за полезни и необходими, напр. уреждането на претенции съгласно законовите разпоредби относно сключването на договори от разстояние и електронната търговия и/или търговската практика;

14.1.5.  цената изразена в национална валута (с разбивка на всички разходи и такси, ако е необходимо) и срока на валидност на офертата и/или цената, в случай, че офертата има промоцонален характер, както и условията и методите за доставка и изпълнение на всеки Продукт или услуга;

14.1.6. информацията относно услугите, които съпътстват Продуктите, сроковете на валидност и/или гаранционните срокове за Продуктите, услугите и гаранционните условия, в зависимост от случая;

14.1.7. информацията за наличността на Продукта;

14.1.8. информация относно условията за куриерски услуги и всички свързани с тях специфики в случай, че има такива, които зависият от адрес на доставка, обем и тежест на пратката и др.

14.1.9. информация за срока на доставката, както и пълна информация, за различните срокове на доставка, в случай, че част от продуктите не са налични към момента на поръчката.

14.1.10. информацията за промоционални кампании;

14.1.11. всякакви други условия или информация, наложени от действащите законови разпоредби.

 

15. ПРИЕМАНЕ, ОБРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКИТЕ

15.1. Платформата за електронна търговия приема Поръчки на Клиенти във всеки един момент, и ги изпраща на Партньора.

15.2. Във всеки един момент “НЮ УЕЙВ 2” ООД може да реши, поради съображения за сигурност или съгласно акт на даден държавен орган, да наложи определени ограничения за броя поръчки или на общия брой поръчки за определен период. “НЮ УЕЙВ 2” ООД не носи отговорност спрямо Клиентите и/или Партньора за неизпълнение на Поръчки, които не попадат в тези граници.

15.3. Партньорът ще отговаря на всяка Поръчка на Клиент, изпратена от Платформата за електронна търговия, и ще обновява статута им последователно чрез Платформата, както следва:

15.3.1. непосредствено след изпращане на Поръчката, Партньорът ще потвърди получаването на Поръчката и ще резервира поръчаните продукти със статут: Открита поръчка;

15.3.2. непосредствено след получаване на плащане през онлайн платформата за разплащания, Партньорът ще потвърди получаването на плащането, ще извърши логистичните операции, необходими за подготовка на поръчаните Продукти и ще промени статута: Обработена Поръчка;

15.3.3. ако няма достатъчна наличност за изпълнение на направената Поръчка, Партньорът ще потвърди получаването на Поръчката,  като посочва кои Продукти са изчерпани и срокът за набавянето им: статут: Поръчка при изчерпана наличност.

15.3.4. ако Клиентът отмени Поръчката или Клиентът върне продукт поради някаква причина, Партньорът ще отмени Поръчката и ще изпрати отговор в реално време със статута на Поръчката: Отменена поръчка,

15.3.5. Партньорът чрез Платформата ще издаде и изпрати данъчните документи и ще гарантира, че всички Продукти, включени в Поръчката, се доставят в рамките на установения срок. Партньорът ще достави Поръчките на Клиентите (директно или чрез куриер). Статут: Завършена поръчка;

15.4. Партньорът има на разположение 15 (петнайсет) дни да промени статута на поръчката от Завършена поръчка на Върната поръчка като всякакви последващи искания не се взимат под внимание.

15.5.  Партньорът се задължава да издава данъчните документи в съответствие с цената на Поръчката, публикувана в Платформата “НЮ УЕЙВ 2” ООД към датата на подаване на Поръчката. В случай на различия в цената поради грешка на Партньора, той се задължава да поеме разходите, породени от такава грешка.

15.6. Цената на Продуктите, публикувана от Партньора в Платформата за електронна търговия, трябва да включва всички законни данъци и такси, така че Клиентите да бъдат правилно и напълно информирани за стойността на Продуктите, като също така се посочва стойността на ДДС и, в зависимост от случая, зелен данък и други данъци, свързани с продукта, като “НЮ УЕЙВ 2” ООД не носи отговорност за определянето, събирането или плащането на каквито и да е такси или данъци, свързани с Продуктите на Партньора, търгувани чрез Платформата за електронна търговия.

15.7. Клиентът може да плаща Поръчките по начините, посочени по-долу:

- в брой при доставката

- с банкова карта или онлайн плащане,

15.8. Доставката на продуктите е изключителна отговорност на Партньора. Партньорът се задължава да гарантира доставката на поръчаните Продукти на Клиентите съгласно исканията на Клиентите, на предоставения от Клиента адрес, чрез куриер.

 

16. ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ, ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

16.1. Поръчки могат да бъдат отменяни:

16.1.1. по искане на Клиента отправено до Партньора чрез формта за конумикация предвидена в Платформата, изразено преди изпращането/доставката, в който случай Партньорът незабавно обновява статута на Поръчката в Платформата за електронна търговия;

16.1.2. ако всички поръчани продукти са изчерпани; в този случай Партньорът се задължава да отмени Поръчката чрез Платформата за електронна търговия, като посочи Продуктите, които са изчерпани, в рамките на най-много един час след получаване на Поръчката; Партньорът се задължава незабавно да обнови в Платформата за електронна търговия текущата наличност.; ако дадена Поръчка съдържа няколко Продукта и само някои от тях са изчерпани, Партньорът се задължава да обнови Поръчката според наличните Продукти.

16.2. Клиентът може да упражни своето право да се откаже от договора от разстояние съгласно действщото законодателство.

16.3.  Партньорът е длъжен да възстановява на Клиентите суми, свързани с върнатите Продукти на базата на упражненото право на отказ от договора, сключен от разстояние, в рамките на срока за възстановяване, установен в приложимото законодателство.

16.7. Партньорът е длъжен да заменя Продукти, върнати от Клиента поради несъответствие между поръчаните Продукти и доставените Продукти и/или ако Клиентът. Партньорът поема отговорност за причинените вреди и се задължава да достави правилната Поръчка на Клиента съгласно исканията на последния, на риска и за сметка на Партньора.

 

17. ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

17.1. Всеки Продукт се ползва с гаранция съгласно действащите законови разпоредби, приложими за съответните Продукти. Клиентът ще бъде уведомен за гаранционните условия, преди да закупи Продукта, като Партньорът има задължението заедно с Продукта да предостави на Клиента заявлението за гаранция, ако е предвидено в действащите законови разпоредби.

17.2. Ако Партньорът не изпълни точно някое от задълженията относно гаранция и обслужване в рамките на гаранционните срокове, “НЮ УЕЙВ 2” ООД ще има правото да предприеме всякакви мерки, които счита за необходими, така че правата на Клиентите да бъдат спазени съгласно разпоредбите, като всякакви суми, платени от “НЮ УЕЙВ 2” ООД при такива обстоятелства, ще бъдат за сметка на Партньора, с предварително уведомление в тази връзка.

17.3. В качеството на Партньор, Партньорът е единственото лице, което носи отговорност в своите взаимоотношения с Клиента.

 

18. ДАНЪЦИ И ТАКСИ

18.1. Партньорът е единственото лице, което носи отговорност за деклариране и плащане на всички данъци и такси за дейностите извършвани от него, чрез Платформата за електронна търговия.

 

19. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

19.1. Общите условия (включително всички приложения към тях) и Договора сключен между страните, представляват цялото споразумение между страните.

19.2. Всякакви изменения или допълнения към Общите условия се изготвят в електронна форма съгласно разпоредбите на тези Общи условия. По всяко време “НЮ УЕЙВ 2” ООД има правото да изменя всяко от условията, включени в Общите условия (включително всички приложения към тях). Измененията се представят на Партньора поне 15 (петнадесет) календарни дни преди влизането им в сила. Ако не приеме предложените изменения, Партньорът може едностранно да прекрати Договорът си и да преустанови използването на платформата за електронна търговия. Ако Партньорът не прекрати едностранно Договорът си, ще се счита, че той ги е приел. Обновените версии на всеки документ, който е част от Общите условия, имат предимство пред по-старите версии.

19.3. Ако някоя разпоредба на Общите условия е или стане незаконосъобразна, невалидна, недействителна или неприложима съгласно Разпоредбите или решение на съд, юридическият характер, валидността и приложимостта на останалите разпоредби на Общите условия в тяхната цялост не се повлияват от това.

19.4. Всяко публично изявление на някоя от Страните във връзка с партньорството, предмет на Общите условия, трябва да бъде предварително одобрено от другата Страна, с изключение на маркетингови и комуникационни дейности, извършвани от “НЮ УЕЙВ 2” ООД с цел промотиране на Платформата за електронна търговия и/или продуктите, и/или услугите, търгувани чрез нея.